ارزش های شرکت فرانسوز یزد

 • سودآوری
 • بازار محوری
 • هدفمند بودن
 • خدمات برتر
 • رشد و توسعه مستمر بر اساس برنامه ­ریزی استراتژی
 • مدیریت حرفه ­ای
 • تمرکز بر دانش فنی و نوآوری
 • فرهنگ اجرا بر مبنای برنامه
 • تولید ناب
 • نیروی انسانی نوآور و مسئولیت ­پذیر
 • کیفیت محوری همراه با مدیریت هزینه و زمان
 • رشد و توسعه مستمر بر اساس پیاده سازی همزمان تفکرات استراتژی، سیستمی و فرایندی
فهرست