جرمهای سنگین پیشرفته

جرم‍های پیشرفته فرانسوز یزد بر اساس نوع صنعت و نوع کاربرد، طراحی و با بالاترین استاندارد تولید می‌شوند:

جرم های کم سیمان (LCC (Low Cement Castable

جرم‌های فوق کم سیمان (ULCC (Ultra Cement Castable

 

جرم‌های با سیمان متوسط (MCC (Medium Cement Castable

 

فهرست